Algemene voorwaarden

Festum Event Supplies V.O.F. gevestigd te Flaas 4 V6, 5275 HH ’s-Hertogenbosch.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 72289651

Artikel 1. Definities

De volgende definiëringen hebben (in deze algemene voorwaarden) te gelden:

 • Wanneer er in deze Algemene Voorwaarden gebruik gemaakt wordt van verkoper, verhuurder of opdrachtnemer wordt bedoeld: de vennootschap onder firma. Hierna te noemen “ Festum Event Supplies “.
 • Wanneer er in deze Algemene Voorwaarden gebruik gemaakt wordt van koper, huurder of opdrachtgever wordt bedoeld: iedere wederpartij die een natuurlijke persoon of een natuurlijk rechtspersoon, of rechtelijk lichaam is.
 • Wanneer er in deze Algemene Voorwaarden gebruik gemaakt wordt van overeenkomst wordt bedoeld: de schriftelijke bevestiging door verhuurder van een bestelling van huurder dan wel de aanvaar- ding van de niet herroepen offerte van verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of bezorgings-/afleverbon.
 • Wanneer er in deze Algemene Voorwaarden gebruik gemaakt wordt van gehuurde wordt bedoeld: de door de klant gehuurde zaken

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedere offerte, aanbieding, leverantie en prestatie en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 • Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van huurder is niet van toepassing.
 • Acceptatie van goederen leidt automatisch tot akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Festum Event Supplies.

Artikel 3. Offertes

 • Alle door Festum Event Supplies gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen, prijsopgaves, offertes e.d. zijn altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld door Festum Event Supplies
 • Festum Event Supplies maakt gebruik van het recht voor een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van de offerte door klant. In zulks geval komt tussen Festum Event Supplies en klant geen overeenkomst tot stand.
 • Tenzij anders vermeld zijn de in de offerte vermelde prijzen exclusief de geldende BTW en exclusief kosten, waaronder energie-, transport- en verzekeringskosten.
 • Indien het aanbod aan de opdrachtgever is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens mag opdrachtnemer van de juistheid daarvan uitgaan.
 • Elke aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op normale omstandigheden en normale werkuren.
 • Een aanbod is voor opdrachtnemer alleen bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door haar is geaccordeerd.

Artikel 4. Uitvoering huurovereenkomst

 • De overeenkomst voor huur en verhuur komt tot stand op het moment dat er overeenstemming is bereikt met betrekking tot de zaken, data van de terbeschikkingstelling en de huurprijs van de zaken en dit door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd. Vanzelfsprekend is ook steeds artikel 1.3 van toepassing.
 • Opdrachtnemer zal een overeenkomst naar optimaal inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van beste vakmanschap uitvoeren.
 • Voor de opdrachtnemer is het toegestaan om werkzaamheden uit te besteden aan derden.
 • Opdrachtgever zal alleen gebruik maken van gekwalificeerd personeel betreft gebruik.
 • Wanneer de opdrachtgever kosten heeft gemaakt omdat er bij bepaalde apparatuur het onjuiste energiemiddelen (brandstof, stroom) is toegepast zal dit in rekening worden gebracht van opdrachtgever.
 • Wanneer gehuurde zaken na de huurperiode niet zijn teruggebracht is opdrachtgever gerechtigd zal er voor elke dag kosten worden gefactureerd. Dit is altijd minimaal het betreffende verhuurprijs per dag.
 • Opdrachtgever dient zorg te dragen over het afwassen en schoonmaken van gehuurde zaken. Wanneer dit niet het geval is zal opdrachtnemer afwaskosten in rekening brengen
 • Eventuele statiegelden zullen altijd in de prijzen berekend zijn.

Artikel 5. Reclames

 • Wanneer er zaken niet overeenkomen met de overeenkomst dient opdrachtgever binnen 3 uur na ontvangstneming van de zaken telefonisch en schriftelijk contact op te nemen met de opdrachtnemer. Na deze 3 uur vervalt het recht van reclame.
 • Klachten die reëel zijn worden op een reële wijzen opgelost. Een eventuele schadevergoeding kan nooit het bedrag van de overeenkomst overtreffen.
 • Voor de opdrachtgever is het niet toegestaan om reparaties zelf te verrichten tenzij door de opdrachtnemer uitdrukkelijk is toegestaan.

Artikel 6. Betaling

 • De betaling dient altijd voldaan te zijn binnen het betalingstermijn van 14 dagen tenzij anders is aangegeven in de overeenkomst.
 • Wanneer de betaling niet voldaan is binnen het betalingstermijn van 14 dagen is de opdrachtgever in verzuim.
 • Wanneer de opdrachtgever in verzuim is zal er een opeisbaar bedrag worden verschuldigd aan de opdrachtgever van minimaal 1,5% per maand of een gedeelte daarvan. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €50,-
 • Opdrachtnemer kan een voorschot in rekening brengen. Deze moet voldaan worden voor de desbetreffende huurdatum.

Artikel 7. Annulering van overeenkomst

 • Wanneer opdrachtgever de al geaccordeerde overeenkomst annuleert is opdrachtgever verantwoordelijk voor voortvloeiende schade aan opdrachtnemer te vergoeden. Het bedrag van schade hangt af van het moment van de annulering en zal in een percentage van het totaal bedrag van de overeenkomst afgestemd zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende staffel:
Totaalbedrag overeenkomst
Tot €1.000,-
€1.000,- tot €5.000,-
Boven €5.000,-
Dezelfde dag
100%
100%
100%
Tot 1 dag
75%
85%
90%
1 tot 5 dagen
50%
70%
80%
5 tot 10 dagen
25%
40%
30%
10 tot 25 dagen
0%
20%
15%
25+ dagen
0%
0%
0%

Artikel 8. Ontbinding van overeenkomst

 • Wanneer opdrachtgever de al geaccordeerde overeenkomst annuleert is opdrachtgever verantwoordelijk voor voortvloeiende schade aan opdrachtnemer te vergoeden. Het bedrag van schade hangt af van het moment van de annulering en zal in een percentage van het totaal bedrag van de overeenkomst afgestemd zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende staffel:

Artikel 9. Prijzen

 • Tenzij anders vermeld zijn de prijzen die Festum Event Supplies hanteert exclusief BTW, transport verzekering en alle overige kosten in welke vorm dan ook.
 • Transportkosten worden in rekening gebracht wanneer opdrachtnemer de zaken brengt en/of haalt. Om de transportkosten te bepalen wordt er gekeken naar het aantal kilometers dat gereden moet worden. Wanneer opdrachtnemer de zaken brengt en haalt worden de transportkosten verdubbeld. Het aantal kilometers wordt gerekend vanaf het magazijn van Festum Event Supplies tot aan het leveraders. De volgende transportkosten worden gehanteerd:

  € 0,89 per kilometer, tenzij anders aangegeven. 

 • Wanneer opdrachtnemer langer bezig is met de laad- en lostijd van 20 minuten, worden er kosten in rekening gebracht. Er wordt dan gekeken naar het overschrijdende tijdsbestek en het geldende uurloon van € 35,- per uur.
 • Wanneer opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het op- en/of afbouwen van zaken worden arbeidskosten in rekening gebracht. Deze kosten worden als volgt berekend: arbeidsuurloon € 35,- * het aantal arbeidsuren. Deze kosten worden op de offerte voor gecalculeerd, dit is een inschatting en zijn niet onherroepelijk.

Artikel 10. Levertijd

 • Een opgegeven levertijd is een zo nauwkeurig mogelijke schatting. Als de levertijd dus wordt overschreden geeft dat de opdrachtgever geen recht op een opschorting, schadevergoeding of het ontbinden van een overeenkomst.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud/koop

 • Wanneer een product door Festum Event Supplies worden verkocht onder eigendomsvoorbehoud. Dit houdt in dat alle zaken eigendom blijven van Festum Event Supplies tot dat de koper de volledige koopprijs aan Festum Event Supplies is voldaan.
 • Wanneer gekochte zaken op verzoek van koper worden verzonden zijn de transportkosten voor de koper.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is alleen verantwoordelijk voor directe schade die is veroorzaakt door eigen grove schuld of opzet of door leidinggeven ondergeschikten.
 • Opdrachtnemer is alleen verantwoordelijk voor schade waar de opdrachtnemer voor verzekerd is. Voor alle andere schade is opdrachtgever verantwoordelijk.
 • Opdrachtgever dient zorg te dragen voor diefstal, brandschade en waterschade.
 • Vanaf het moment dat de terbeschikkingstelling van het gehuurde zaken ingaat is de klant volledig verantwoordelijk voor verlies, beschadiging, breuk en andere kwaliteitsverminderingen door welke oorzaak dan ook. Het verlies dient de opdrachtgever aan opdrachtnemer te vergoeden.
 • De klant dient zorg te dragen dat de gehuurde zaken niet onbeheerd worden achtergelaten.
 • Wanneer opdrachtgever zelf de gehuurde zaken transporteert is zij verantwoordelijk voor schade en andere kwaliteitsverminderingen van de gehuurde zaken. Indien schade dient opdrachtgever dit te vergoeden.
 • Het vaststellen van kwaliteitsverminderingen en de schade hiervan zal op reële wijzen worden bekeken en in goed overleg met de opdrachtgever worden opgelost.

Artikel 13. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan: alle omstandigheden die de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verhinderd en/of vertraagt dat niet de schuld is van de opdrachtnemer. Zoals: geen of onvolledige aflevering door (andere) klant van Festum Event Supplies, het niet kunnen verkrijgen van de benodigde gehuurde zaken voor de nakoming van de overeenkomst door Festum Event Supplies, algemene vervoersproblemen, weersomstandigheden, vertragingen, stakingen, brand, sabotage, ziekte van onvervangbare werknemers, oorlog, oorlogsdreiging terrorisme, oproer en onlusten.
 • In dien van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in welk geval dan ook aan één of beide zijden verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Wanneer Festum Event Supplies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk heeft voldaan aan haar verplichtingen of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Geschillen

 • Er is sprake van een geschil indien één van de partijen verklaart dat dit het geval is. Wanneer een geschil stellen partijen elkaar onverwijld en per omgaande, alsook per omgaande bovendien schriftelijk en met redenen omkleed, in kennis. Correspondentie in vervolg ten aanzien van het geschil geschiedt uitsluitend schriftelijk.
 • Wanneer er sprake is van een geschil wordt in overleg tussen beide partijen getracht in der minne een oplossing ter beslechting van het geschil te vinden waarbij de termen van redelijkheid en billijkheid alsmede de in het verkeer en in de branche geldende opvattingen de uitgangspunten vormen.
 • Te alle tijde is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 • Wanneer geschillen tussen partijen, welke niet onderling door partijen kunnen worden beslecht, zullen in eerste aanleg worden voor- gelegd aan de daartoe bevoegde civiele (Kanton)Rechter te ’s-Hertogenbosch tenzij in het voorkomend geval, de Wet anders voorschrijft of een partij terecht eist, de procedure voor een andere (Kanton)Rechtbank te voeren.

Algemene Voorwaarden van Festum Event Supplies V.O.F.
Gevestigd te Flaas 4 V6, 5275 HH ’s-Hertogenbosch.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 72289651

Wil je met ons samenwerken?

Vul hier jouw gegevens in en wij zullen je zo
snel mogelijk contacten.